• NL
 • Wereldmarktleider
 • Duurzaamheid
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact
Brandbeveiliging bij gebouwen met railgebonden intralogistiek

Brandbeveiliging bij gebouwen met railgebonden intralogistiek

Tips voor het ontwerp van maatregelen ter bescherming tegen brand

Tips voor het ontwerp van maatregelen ter bescherming tegen brand

Brandbeveiliging bij gebouwen met railgebonden intralogistiek

Vanaf het gebruiksconcept tot de inbedrijfstelling van een logistiek centrum of algemeen van gebouwen met intralogistieke infrastructuur is het een lange weg.

Een op de totaliteit gericht concept is zonder experts of in ieder geval deskundig advies vaak onmogelijk. Im het bijzonder bij de brandbeveiliging kunnen door het vroegtijdig erbij betrekken van specialisten later extra kosten worden vermeden. Dit artikel gaat over belangrijke eisen aan het brandbeschermingstechnische ontwerp van railgebonden transportinrichtingen zowel als bekende problemen en oplossingsbenaderingen.

Duidelijkheid over eisen

Wat is wettelijk vereist en wat moet bij het ontwerp van de brandbeschermingstechnische compartimentering in aanmerking worden genomen? Of het nu gaat om nieuwbouw of verbetering van de brandbescherming van bestaande gebouwen, er wordt aanbevolen, de door het brandbeschermingsconcept gedefinieerde afsluitingen vroeg genoeg op haalbaarheid te laten controleren. Hier kan een advies van een fabrikant van brandbescherming meer dan nuttig zijn.

In principe zijn voor openingen in brandmuren of -plafonds, waardoor railgebonden transportinrichtingen leiden, speciale en geregistreerde brandafsluitingen nodig. De redenen ervoor liggen in het bijzondere risico van de te beveiligen opening (overdracht van brandbelastingen naar aangrenzende brandsecties) alsook in de verhoogde mechanische slijtagebelasting in het dagelijks transportbedrijf. Transportbandafsluitingen gelden volgens de Duitse bouwverordeningen als niet geregeld bouwproduct en hebben hetzij een algemene door Bouw- en woningtoezicht afgegeven registratie of toestemming in het afzonderlijke geval een toestemming nodig. Een normale schuifdeur, zoals aanvragen uit de praktijk altijd weer bevestigen, voldoet hier niet.

Verschillen tussen nationale en Europese normalisatie

Volgens de richtlijnen voor de registratie van transportbandafsluitingen luidt de principiële minimumclassificatie voor een dergelijke afsluiting in Duitsland T 90 dan wel EI 90 volgens Europese classificatie. Bovendien moet in Duitsland tot nu toe de continue functie van een afsluiting voor ten minste 200.000 cycli aangetoond zijn; daarentegen zal er volgens Europese normalisatie in de toekomst een trapsgewijze indeling in 5 klassen zijn Daarnaast zijn er verdere verschillen in de normering, die invloed hebben op het op een bepaald ogenblik vereiste bewijs van bruikbaarheid. Bijvoorbeeld zijn er met betrekking tot een brandweerstandtest volgens DIN 4102 afwijkingen ten opzichte van de geharmoniseerde testmethode volgens de Europese EN 1366-7. Hogere drukken in de brandruimte en andere meetelementen kunnen hier de bruikbaarheid van een afsluiting al beperken. Controleer dan, of bijvoorbeeld de aangegeven T-classificatie van een afsluiting ook voor de toepassing in het betreffende EU-land als bewijs van bruikbaarheid voldoet.

Welke afschermingsvariant voor welke opening?

In principe bieden moderne transportbandafsluitingen voor vrijwel elke behoefte een oplossing. Daarbij zijn sluitrichting of benodigde ruimte in het openingsgebied evenmin een probleem als de soort transporttechniek (onderbroken, doorlopend, stijgend, enz.). Wanneer er geen standaardoplossing in aanmerking komt, zijn diverse speciale constructies mogelijk. Transportbandafsluitingen zijn er hierbij in de meest uiteenlopende modellen. Al naar gelang de ruimte op de inbouwplaats zijn schuif-, klep- of ondertussen ook textielconstructies verkrijgbaar. Al naar gelang de grootte van de te sluiten opening kunnen ook speciale sectiepoorten als afsluiting voor transportsystemen worden toegepast. De principiële keuze van het brandbeveiligingssysteem hangt in eerste instantie af van de transporttechniek. Als klassieke afschermingsmogelijkheid wordt vaak een afsluiting in schuifconstructie beschouwd, omdat deze standaardconstructie voor de meeste transporttechnieken en in de regel betrekkelijk goedkoop kan worden gerealiseerd. Hierbij moet echter de benodigde ruimte van het in de geopende toestand geparkeerde schuifblad in aanmerking worden genomen, ongeacht of dit horizontaal of verticaal beweegt. Wordt deze benodigde ruimte niet naast, boven of onder de opening gepland of staat hij niet ter beschikking, dan moet men naar alternatieven uitwijken. Deze zijn echter hetzij kostbaar of hebben meer plaats in de ruimte nodig (bijv. bij klepconstructie). Een gepland meerwerk in de voorafgaande periode kan door brandbeschermingstechnische besparingen echter beslist gerechtvaardigd zijn. Nog een belangrijk punt is de wandgesteldheid. Zij speelt een in de waarste zin daarbij een dragende rol, omdat bij onvoldoende statica ( . lichtgewichtconstructies) extra ondersteunende structuren voor de afsluiting noodzakelijk worden.

Thema noodstroom

Besturingssystemen en vrijmaaktechnieken

Voor brandafsluitingen in het kader van railgebonden transportinrichtingen zijn volgens DIBt geregistreerde besturingen van het vergrendelingssysteem voorgeschreven. Deze dienen te verzekeren, dat bij afsluitingen, die met behulp van een openhoudinrichting open worden gehouden, het afsluitgebied voortdurend wordt vrijgehouden. De basis ervoor is het vlotte samenspel van de brandbeschermingscomponent met de besturingssystemen van de transportinrichting. Eveneens moeten functies zoals Noodstop, noodstroomvoorziening of handmatig in werking zetten in aanmerking worden genomen. Voorwaarde voor de veilige sluiting van een opening is daarbij altijd een afsluitgebied dat vrij van transportgoed is. Het wat men noemt probleemgerichte vrijmaken van een afsluitgebied, ook bij spanningsuitval, hangt daarbij van soort en verloop van de transporttechniek zowel als van het transportgoed zelf af.

Conclusie: Brandbeveiliging in een vroeg stadium in de bouwfase integreren

Vermijd speciale oplossingen en verkort de montagetijden! Hoe vroeger de brandbeschermingstechnische eisen duidelijk zijn, des te vroeger kunnen deze in de bouwfase worden geregeld. Dit bespaart tijd en geld. Want vaak wordt te laat met de realisatie van maatregelen ter bescherming tegen brand begonnen. Ongunstige installatieomstandigheden door bouwkundige beperkingen of parallelle werkzaamheden verlengen dan de montagetijd en verhogen derhalve de kosten voor de inbouw. Wanneer dam bovendien geen goedkope standaardoplossingen meer passen, moet naar duurdere speciale constructies worden uitgeweken. Evenzo moeten opstelplaatsen van schakelkasten dan wel besturingen en noodzakelijke kabelroutes in aanmerking worden genomen. Ook hier kunnen extra kosten voor materiaal en installatiewerk worden vermeden.

Duidelijk is, bij het thema brandbeveiliging moet in het algemeen niet worden gespaard. Wie het toch probeert, doet dit op de verkeerde plaats en zal dat in het in geval van een schade moeten bekopen. Echter door tijdig inplannen van bouwkundige maatregelen ter bescherming tegen brand kunnen onnodige meerkosten worden gereduceerd.

Controleer de brandbeschermingstechnische eisen in het kader van de wettelijke bepalingen in het licht van het betreffende brandbeschermingsconcept. Achterhaal, welke principiële mogelijkheden u bij de keuze van de mogelijke Transportbandafsluitingen hebt. Zo kunt u onder omstandigheden de voorkeur geven aan een economische standaardoplossing in plaats van een dure speciale constructie. Let daarbij op welke transporttechniek gepland is, hoeveel plaats u op de inbouwplaats hebt en welke wandkwaliteit gegeven is. Plan de bouwmaatregelen tijdig, zodat goede installatieomstandigheden de installatietijd verkorten.