• NL
 • Wereldmarktleider
 • Duurzaamheid
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact

Privacyverklaring

U krijgt als gebruiker van onze website in deze Privacyverklaring alle noodzakelijke informatie over in welke mate alsook voor welk doel wij of externe aanbieders gegevens van u verkrijgen en verwerken.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende domeinen:

www.stoebich.com
www.stoebich.cz
www.stoebich.nl

De verzameling en het gebruik van uw gegevens vinden strikt plaats volgens de wettelijke vereisten, in het bijzonder die van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, de Duitse privacywet). Wij voelen ons bijzonder verplicht tot de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en werken derhalve strikt binnen de grenzen die worden gesteld door de wettelijke vereisten. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis, als dat mogelijk is voor ons. Ook geven wij deze gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming door aan derden. Wij zorgen bij bijzonder vertrouwelijke gegevens, zoals in het betaalverkeer of met betrekking tot uw aanvragen aan ons, door het gebruik van een SSL-encryptie voor hoge veiligheid. Wij willen echter in dit verband niet nalaten te wijzen op de algemene gevaren van het gebruik van internet waarop wij geen invloed hebben. In het bijzonder in het e-mailverkeer zijn uw gegevens zonder verdere voorzorgsmaatregelen niet veilig en kunnen onder bepaalde omstandigheden door derde partijen worden verzameld.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking

www.stoebich.com

Stöbich Brandschutz GmbH

Pracherstieg 6

38644 Goslar

Duitsland

Bedrijfsleider: Rainer Busch, Helmut Schaller

Telefoon: +49 5321 5708-0

E-mail: info@stoebich.com

 

www.stoebich.cz

Stöbich Brandschutz s.r.o.

Zvonařka 14

617 00 Brno

Tsjechische Republiek

Bedrijfsleider: Jan Rudolphi

Telefoon: +420 542 4247-0

E-mail: info@stoebich.cz

 

www.stoebich.nl

Stöbich Fire Protection B.V.

Noorddijk 92 A

1521PD Wormerveer

Bedrijfsleider: Rainer Busch, Helmut Schaller

Telefoon: +31 75 64604-20

E-mail: info@stoebich.nl

De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Stöbich Brandschutz GmbH

Kämmer Consulting GmbH

Telefoonnummer: +49 531 702249-0

E-mailadres: dsb-team@kaemmer-consulting.de

 

Voor de Stöbich Brandschutz s.r.o. en de Stöbich Fire Protection B.V. is de aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming volgens art. 37 AVG niet vereist.

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In het algemeen is het gebruik van deze website zonder de invoer en verwerking van persoonsgegevens mogelijk. Voor de afhandeling van bepaalde procedures, bijvoorbeeld via het contactformulier, kan het echter nodig zijn, dat u ons uw gegevens beschikbaar stelt. De volgende gegevens kunnen in dit geval door ons worden verzameld:

- Persoonsgegevens (naam, geboortedatum, adres)

- Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)

- Bedrijfsgegevens (firma, adres)

De opgave van het e-mailadres en de postcode is noodzakelijk als u via het contactformulier contact met ons op wilt nemen en om uw kwestie toe te kunnen wijzen aan de juiste contactpersoon. De verstrekking van de overige gegevens gebeurt op vrijwillige basis. Als u ons de vereiste persoonsgegevens echter niet beschikbaar stelt, kan uw kwestie in bepaalde omstandigheden niet worden verwerkt.

Verzamelen van toegangsgegevens

De levering en weergave van de inhoud op onze website vereist technisch de verzameling van bepaalde gegevens. Met uw toegang tot onze website worden deze zogenoemde server-logbestanden door ons of de provider van de webspace geregistreerd. Deze logbestanden maken het niet mogelijk conclusies over u en uw persoon te trekken. Deze informatie bestaat uit de:

- naam van de website,

- het bestand,

- de huidige datum,

- de huidige tijd,

- de gegevenshoeveelheid,

- de webbrowser en de versie ervan,

- de HTML-statuscode,

- de referrer-URL als de pagina vanaf welke u naar onze website bent gewisseld,

- alsook het respectieve IP-adres.

Wij gebruiken deze gegevens geanonimiseerd voor de weergave en levering van onze inhoud. De informatie ondersteunt de beschikbaarheid alsook de continue verbetering van ons aanbod en worden gescheiden van andere persoonlijke informatie op beveiligde systemen opgeslagen. Wij behouden het recht, de genoemde gegevens naderhand controleren, indien er een vermoeden bestaat van onwettig gebruik van ons aanbod.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

- Behandeling van aanvragen die zijn ingediend via het contactformulier

- Staving en uitvoering van contractuele betrekkingen

- Afhandeling van bestellingen

- Sturen van de nieuwsbrief

- Alleen server-logbestanden: Weergave en levering van de inhoud van onze website; statistische doelen

Volgens de volgende rechtsgrondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens:

- art. 6 alinea 1 lid a): U hebt ons toestemming gegeven.

- art. 6 alinea 1 lid b): U hebt met ons een overeenkomst gesloten of wij moeten vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen nemen.

- art. 6 alinea 1 lid c): Wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

- art. 6 alinea 1 lid f): Onze grondrechten wegen zwaarder dan uw te beschermen belangen.

Persoonsgegevens verwerken wij in het kader van minimale gegevensopslag en gegevensverwerking slechts in die omvang en zo lang als nodig is voor het gebruik van onze website of wordt voorgeschreven door de wetgever.

Als het doel of de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking wegvalt, en als het einde van de wettelijke bewaartermijn bereikt is, worden de verzamelde gegevens gewist of beperkt verwerkt als de wettelijke bewaartermijn nog voortduurt. Zonder uitdrukkelijke verleende toestemming van u of een rechtsgrond worden uw persoonsgegevens niet voorgelegd aan derde partijen.

De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde specifieke beslissingen zoals profiling of scoring.

Uw rechten als betrokkene

U krijgt te allen tijde kosteloos informatie (art. 15 EU-AVG) over de door ons opgeslagen persoonsgegevens die op u betrekking hebben alsook over de herkomst, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht de rectificatie (art. 16 EU-AVG), de beperking van de verwerking (art. 18 EU-AVG) of de wissing (art. 17 EU-AVG) van uw persoonsgegevens te verlangen. Uitgezonderd daarvan zijn gegevens die vanwege voorschriften bewaard moeten worden of nodig zijn voor de juiste afhandeling van de transactie. U hebt het recht, bezwaar te maken op de verwerking van uw gegevens (art. 21 EU-AVG) alsook het recht op overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 EU-AVG).

 

Recht van bezwaar

Volgens artikel 21 alinea 1 AVG hebt u het recht, bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens tenzij deze nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of de bescherming van vitale belangen.

 

U hebt te allen tijde het recht, een verstrekte toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens met toekomstige werking in te trekken. De intrekking geldt niet voor verwerkingen die reeds daarvoor zijn gebeurd.

Om te allen tijde een gegevensbeperking uit te kunnen voeren, worden gegevens voor controledoeleinden in een zwarte lijst bewaard. Als gegevens niet vallen onder een wettelijke archiveringsplicht, wissen wij uw gegevens op uw verzoek. Als de archiveringsplicht van toepassing is, schermen wij uw gegevens af.

Voor alle vragen en kwesties over rectificatie, beperking van de verwerking of wissing van persoonsgegevens richt u zich tot onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens in deze Privacyverklaring of tot het adres dat wordt genoemd in het impressum.

Als u van mening bent dat bij de omgang met uw persoonsgegevens uw rechten niet volledig worden gerespecteerd, hebt u het recht, een klacht in te dienen bij de voor u verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Contactformulier

Op onze internetpagina is een contactformulier voor u beschikbaar dat gebruikt kan worden voor elektronische contactopname. Als u gebruikmaakt van deze mogelijkheid, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons overgedragen en verwerkt. Deze gegevens zijn:

- uw naam,

- uw e-mailadres,

- uw adres.

Op het moment dat het bericht wordt gestuurd, worden daarvoor de volgende gegevens opgeslagen:

- Datum en tijd waarop het formulier wordt verstuurd

U wordt vóór het versturen van uw contactaanvraag gewezen op deze Privacyverklaring en moet de ontvangst van de informatie bevestigingen door een vakje aan te klikken. Alternatief is contactopname via het vermelde e-mailadres mogelijk. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker, die met de e-mail zijn doorgegeven, verwerkt.

De gegevens worden in dit verband niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de contactaanvraag. Als de behandeling van uw aanvraag is afgesloten, worden de persoonsgegevens uit het invoermasker meteen gewist. De tijdens de verzendprocedure extra verzamelde persoonsgegevens worden ten laatste na een termijn van zeven dagen verwijderd. Op verzoek van u wissen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk. Verzoekt u om de wissing van de in het kader van uw aanvraag (via contactformulier of e-mail) verwerkte persoonsgegevens, kan uw kwestie mogelijk niet meer worden behandeld.

Contactformulier

Als u voor allerlei vragen per e-mail of contactformulier contact met ons opneemt, verstrekt u ons voor het doel van de contactopname uw vrijwillige toestemming. Hiervoor is de invoer van een geldig e-mailadres en geldige postcode nodig. Deze worden gebruikt voor het toewijzen van de aanvraag en de afsluitende beantwoording. De verstrekking van overige data is optioneel. De voor u verstrekte informatie wordt voor de behandeling van de aanvraag alsook voor mogelijke aanvullende vragen opgeslagen. Na afhandeling van de door u ingediende aanvraag worden persoonsgegevens automatisch gewist.

Newsletter

U kunt zich op onze website aanmelden voor een abonnement op onze newsletter. Daarvoor hebben wij uw e-mailadres nodig. Bovendien moeten wij met inachtneming van de respectieve wettelijke voorschriften controleren, of u daadwerkelijk eigenaar bent van het vermelde e-mailadres en of u de newsletter wilt ontvangen (double-opt-in-procedure). Wij verzamelen daarom informatie die zo'n controle mogelijk maken. De in dit kader verworven gegevens dienen voor het verzenden en ontvangen van de newsletter en worden niet doorgegeven aan derden. Er worden, buiten informatie die nodig is voor het verzenden van de newsletter, niet meer gegevens door ons verzameld. Omdat het verzenden en ontvangen van de newsletter afhankelijk is van uw toestemming, kunt u deze toestemming tot het verzamelen en opslaan van uw gegevens op elk moment zonder vermelding van redenen intrekken. Gebruik daarvoor de ‘afmeldlink’ die in de newsletter staat.

Online-sollicitatie

Als u gebruikmaakt van ons online sollicitatieformulier, worden uw persoonsgegevens buiten het kader van deze Privacyverklaring gebruikt. Voordat u ons de desbetreffende gegevens beschikbaar stelt in ons formulier, wordt u gewezen op onze Privacyverklaring speciaal voor sollicitanten.

Veiligheid

Wij hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen, om uw persoonsgegevens tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onrechtmatige toegang van derden te beschermen. Al onze medewerkers en alle andere personen die deelnemen aan de gegevensverwerking, zijn verplicht tot inachtneming van de AVG, de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, de Duitse privacywet) (nieuw) en andere wetten m.b.t. gegevensbescherming en de vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens.

SSL-encryptie

Onze website maakt gebruik van SSL-encryptie bij de overdracht van vertrouwelijke of persoonlijke inhoud van onze gebruikers. Deze encryptie wordt bijvoorbeeld geactiveerd bij de afhandeling van het betaalverkeer alsook bij vragen die u ons stelt via onze website. Let erop dat de SSL-encryptie bij zulke activiteiten aan uw kant is geactiveerd. Het gebruik van de encryptie is eenvoudig te herkennen: De weergave in uw browser verandert van ‘http://’ in ‘https//'. Gegevens die via SSL zijn versleuteld, zijn niet leesbaar voor derden. Geef uw vertrouwelijke informatie alleen bij geactiveerde SSL-encryptie aan ons door en richt u in geval van twijfel tot ons.

Inhoud en diensten van derden

Het aanbod op onze website omvat in bepaalde omstandigheden ook inhoud, diensten en prestaties van andere aanbieders, die ons aanbod aanvullen. Voorbeelden hiervan zijn kaarten van Google Maps, YouTube-video's of grafische afbeeldingen van derden. Om deze prestaties van derden op te roepen, moet uw IP-adres regelmatig worden doorgegeven. Hierdoor kunnen aanbieders uw IP-adres waarnemen en opslaan. Wij doen ons best om alleen derde aanbieders erbij te betrekken, die IP-adressen alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Wij hebben er echter geen invloed op, welke derde aanbieder eventueel het IP-adres opslaat. Deze opslag kan bijvoorbeeld dienen voor statistische doeleinden. Als wij op de hoogte raken van opslagprocedures van derde aanbieders, wijzen wij onze gebruikers daar onmiddellijk op. Neem in dit verband ook de speciale Privacyverklaringen in acht over afzonderlijke derde aanbieders en dienstverleners waarvan wij de service gebruiken op onze website.

U vindt deze eveneens in deze Privacyverklaring.

Cookies

Wij gebruiken op onze website cookies. Deze kleine tekstbestanden worden door onze server op uw pc opgeslagen. Ze ondersteunen de weergave van onze website en helpen u om zich te bewegen op onze website. Cookies registreren gegevens over uw

- IP-adres,

- browser,

- besturingssysteem

- en internetverbinding.

Deze informatie koppelen wij niet aan persoonsgegevens en geven wij niet door aan derden. In geen geval gebruiken wij cookies om schadelijke of spionageprogramma's op uw computer te plaatsen. U kunt onze website ook gebruiken zonder het gebruik van cookies, waardoor mogelijk bepaalde weergaven en functies van ons aanbod slechts beperkt werken. Als u de cookies wilt uitschakelen, kunt u dat doen via speciale instellingen van uw browser. Gebruik deze hulpfunctie om de bijbehorende wijzigingen uit te kunnen voeren. Online-advertentiecookies kunt u beheren via de volgende links: www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices voor Europa

Adobe Typekit

Op onze website gebruiken wij voor de uniforme weergave van lettertekens Adobe Typekit. Adobe Typekit wordt mogelijk gemaakt door de onderneming Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe) en is een dienst die de toegang tot een bibliotheek met lettertypes mogelijk maakt. Bij het bezoek van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts (lettertypes) in uw browser cache, om teksten en lettertypes juist weer te geven. Adobe gebruikt in verband met de uitvoering van de Typekit-dienst geen cookies om de lettertypes beschikbaar te stellen. Voor het leveren van de Typekit-dienst kan Adobe informatie over het lettertype vastleggen voor de identificatie van de website zelf en het verbonden Typekit-account.

Meer informatie vindt u op de informatiepagina over gegevensbescherming bij Adobe Typekit alsook in het Privacybeleid van Adobe.

Google Ads

Wij gebruiken op onze website met Google Ads een online reclameprogramma van Google Inc. Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van conversion tracking. Met deze tool plaatst Google Ads een cookie op uw pc, als u via een Google-advertentie op onze website komt. De cookie verliest na 30 dagen zijn geldigheid. Hij dient niet voor het traceren van personen. Bezoekt u als gebruiker onze website en werkt de cookie nog, wordt voor ons en Google herkenbaar, dat u op de respectieve advertentie hebt geklikt en naar onze site bent doorgestuurd. Daarbij wordt aan elke klant van Google Ads een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet via de websites van de klant van Google Ads worden gevolgd. Met de gegevens die door de 'conversion-cookies’ worden verzameld, worden conversiestatistieken opgesteld voor klanten van Google Ads. Wij als klant komen dus het totale aantal gebruikers te weten, die op onze advertentie hebben gereageerd en dan werden doorgestuurd naar een website die is voorzien van een conversion-tracking-tag. Wij krijgen bij deze procedure geen informatie waarmee wij u als gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Als u de tracking-procedure afwijst, kan de cookie van de Google-conversion-tracking via uw internetbrowser worden gedeactiveerd. Gebruik eventueel de hulpfunctie van uw browser voor meer informatie. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op www.google.de/policies/privacy/.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; ‘Google’). Het gebruik omvat de werkingsmodus ‘Universal Analytics'. Hierdoor is het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meerdere toestellen via een pseudonieme gebruikers-ID toe te wijzen en zo de activiteiten van een gebruiker over meerdere toestellen te analyseren.

Google Analytics verwerkt zogenoemde 'cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Alleen uitzonderlijk wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar afgekort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google gekoppeld. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant gebruiken, om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om verdere, met het internetgebruik verbonden diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. In dit doel ligt ook ons gerechtvaardigd belang in de gegevensverwerking. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is § 15 alinea 3 TMG (Telemediengesetz, Duitse telemedia-wet) en art. 6 alinea 1 lid f AVG. De door ons verzonden en met cookies, gebruikersnamen (bijv. user-ID) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. De wissing van gegevens waarvan de opslagduur is bereikt, vindt automatisch eenmaal per maand plaats. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder www.google.com/analytics/terms/de.html of onder policies.google.com.

U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) te downloaden en te  installeren. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden geregistreerd bij een bezoek aan deze website. Om de registratie door Universal Analytics op verschillende toestellen te voorkomen, moet u de opt-out op alle gebruikte systemen uitvoeren. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics uitschakelen

Deze Privacyverklaring wordt beschikbaar gesteld door www.intersoft-consulting.de.

Google Maps Plugin

Wij gebruiken op onze website een plugin van de internetdienst Google Maps. Exploitant van Google Maps is Google Inc., gevestigd in de VS, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Als u Google Maps op onze website gebruikt, wordt informatie over het gebruik van deze website en uw IP-adres naar een Google-server in de VS doorgegeven en ook op deze server opgeslagen. Wij zijn niet op de hoogte van de precieze inhoud van de doorgegeven gegevens, noch over uw gebruik door Google. De onderneming ontkent in dit verband de koppeling van de gegevens aan informatie uit andere Google-diensten en de registratie van persoonsgegevens. Desalniettemin kan Google de informatie aan derden doorgeven. Als u Javascript in uw browser uitschakelt, voorkomt u de uitvoering van Google Maps. U kunt dan echter ook geen kaartscherm op ons website gebruiken. Met het gebruik van onze website verklaart u akkoord te gaan met de beschreven registratie en verwerking van de informatie door Google Inc. Meer informatie over de Privacybepaling en gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u hier: www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Privacyverklaring voor het gebruik van YouTupe

Onze website maakt gebruik van plugins van de pagina YouTube, die door Google wordt geëxploiteerd. Exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een pagina bezoekt die is uitgerust met een plugin van YouTube, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de server van YouTube meegedeeld, welke pagina's van ons u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd in uw YouTube-account, maakt u het YouTube mogelijk uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de Privacyverklaring van YouTube onder www.google.de/intl/de/policies/privacy

Wijzigingen aan deze Privacybepaling

Wij zullen deze richtlijnen m.b.t. de bescherming van uw persoonsgegevens van tijd tot tijd actualiseren. U dient deze richtlijnen af en toe te bekijken, om op de hoogte te blijven van hoe wij uw gegevens beschermen en de inhoud van onze website constant verbeteren. Indien wij essentiële wijzigingen uitvoeren aan de behandeling van de door u aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens, zullen wij u door een duidelijke, goed zichtbare aanwijzing op de website daarop wijzen. Met het gebruik van de website verklaart u akkoord te gaan met de bepalingen van deze Privacybepaling over de bescherming van persoonsgegevens.

Bij vragen over deze Privacybepaling richt u zich tot onze bovengenoemde functionaris voor gegevensbescherming.