Prohlášení o ochraně osobních údajů

V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete jako uživatel naší webové stránky všechny požadované informace o tom, jak, v jakém rozsahu a k jakému účelu od vás my nebo třetí osoba získáváme a dále zpracováváme vaše osobní údaje.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro tyto webové stránky:

www.stoebich.com
www.stoebich.cz
www.stoebich.nl

Získávání a užívání vašich osobních údajů probíhá v plném souladu se ustanoveními zákonů, zejména pak s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a Spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (v aktuálním znění). Cítíme mimořádnou odpovědnost za zachování důvěrného charakteru vašich osobních údajů, a proto se striktně držíme ve vymezeném prostoru podle zákonných ustanovení. Zpracování osobních údajů probíhá na dobrovolném základě vždy, když je to možné. Stejně tak předáváme vaše osobní údaje třetím osobám výhradně s vaším výslovným souhlasem. V případě údajů, které vyžadují zvýšenou ochranu, jako jsou údaje v rámci platebního styku nebo dotazy směřující na naši společnost, používáme ke zvýšení zabezpečení šifrování SSL. Zároveň bychom však rádi v této souvislosti upozornili na všeobecná nebezpečí spojená s užíváním internetu, která nemáme šanci ovlivnit. Zejména při e-mailové komunikaci nejsou vaše osobní údaje bez dalších opatření nijak zabezpečena a v závislosti na okolnostech k nim tak může získat přístup třetí osoba.

Jméno a kontaktní údaje osob odpovědných za zpracování osobních údajů

www.stoebich.com

Stöbich Brandschutz GmbH

Pracherstieg 6

38644 Goslar

Spolková republika Německo

Jednatelé společnosti: Rainer Busch, Helmut Schaller

Telefonní číslo: +49 5321 5708-0

E-mail: info@stoebich.com

 

www.stoebich.cz

Stöbich Brandschutz s.r.o.

Zvonařka 14

617 00 Brno

Česko

Jednatelé společnosti: Jan Rudolphi

Telefonní číslo: +420 542 4247-0

E-mail: info@stoebich.cz

 

www.stoebich.nl

Stöbich Fire Protection B.V.

Noorddijk 92 A

1521PD Wormerveer

Jednatelé společnosti: Rainer Busch, Helmut Schaller

Telefonní číslo: +31 75 64604-20

E-mail: info@stoebich.nl

Kontaktní údaje pověřenců pro ochranu osobních údajů

Stöbich Brandschutz GmbH

Kämmer Consulting GmbH

Telefonní číslo: +49 531 702249-0

E-emailová adresa: dsb-team@kaemmer-consulting.de

 

V případě společností Stöbich Brandschutz s.r.o. a Stöbich Fire Protection B.V. se jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů podle článku 37 GDPR nevyžaduje.

Rozsah zpracování osobních údajů

Všeobecně platí, že tuto webovou stránku je možné užívat bez předání a zpracování osobních údajů. Vyřízení určitých úkonů, například přes kontaktní formulář, však už může vyžadovat předání vašich osobních údajů. V takovém případě můžeme získávat údaje dále uvedených kategorií:

- osobní údaje (jméno, datum narození, adresa),

- kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo),

- firemní údaje (firma, adresa).

Jestliže nás budete chtít kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, musíte bezpodmínečně uvést svou e-mailovou adresu a poštovní směrovací číslo, abychom mohli vaši žádost předat správné kontaktní osobě. Uvedení zbývajících údajů je zcela dobrovolné. Pokud nám tyto požadované osobní údaje nesdělíte, může se stát, že vaši žádost nedokážeme zpracovat.

Získávání přístupových údajů

Poskytování a uvedení obsahu na naší webové stránce vyžaduje po technické stránce určité údaje. Jestliže navštívíte naši webovou stránku, získáme my nebo poskytovatel webového prostoru takzvané soubory protokolu serveru. Tyto soubory protokolu neumožňují získání jakýchkoliv informací o vás a vaší osobě. Tímto způsobem se získávají tyto informace:

- název webové stránky,

- soubor,

- aktuální datum,

- aktuální čas,

- množství dat,

- webový prohlížeč a jeho verze,

- stavový kód HTML,

- referenční webová stránka, tedy stránka, ze které jste přišli na naši webovou stránku,

- a nakonec příslušná IP adresa.

Tyto údaje používáme v anonymní podobě k zobrazení a poskytování našeho obsahu. Informace podporují vytváření a trvalé zlepšování naší nabídky a ukládají se odděleně od ostatních informací osobního charakteru v zabezpečených systémech. Vyhrazujeme si právo dodatečně zkontrolovat uvedené údaje, pokud bychom měli podezření na protiprávní použití naší nabídky.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje se zpracovávají k těmto účelům:

- vyřízení žádostí podaných prostřednictvím kontaktního formuláře,

- navázání a realizace smluvních vztahů,

- vyřízení objednávek,

- zasílání novinek,

- pouze soubory protokolu serveru: poskytování a uvedení obsahu na naší webové stránce; statistické účely

Zpracování vašich osobních údajů se opírá o tyto právní základy:

- článek 6, odst. 1, písm. a): Poskytli jste nám k tomu svůj souhlas.

- článek 6, odst. 1, písm. b): Uzavřeli jste s námi smlouvu nebo máme povinnost přijmout předsmluvní opatření.

- článek 6, odst. 1, písm. c): Musíme dostát svým právním povinnostem.

- článek 6, odst. 1, písm. f): Naše oprávněné zájmy jsou nadřazeny vašim chráněným zájmům.

Osobní údaje zpracováváme v souladu se zásadami prevence nadměrného množství údajů pouze v takovém rozsahu a tak dlouho, jak je to nezbytné k užívání naší webové stránky anebo jak nám ukládá zákon.

Jestliže pomine účel anebo právní důvod pro zpracování údajů a uplyne zákonem stanovená lhůta pro uchování takových údajů, získané údaje se smažou, případně se omezí jejich zpracování, pokud zákonem stanovení lhůta pro uchování ještě nevypršela. Bez vašeho výslovně poskytnutého souhlasu nebo bez právního základu se žádné vaše osobní údaje nepředají třetí osobě.

Pořízené údaje se nepoužívají k automatizovaným individuálním rozhodnutím, profilování ani scoringu.

Vaše práva jako subjektu údajů

Vždy zdarma obdržíte informaci (článek 15 GDPR) o osobních údajích o vaší osobě, které jsou u nás uloženy, a stejně tak o tom, jak jsme tyto údaje získali, o příjemci takových údajů a o účelu zpracování vašich údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu (článek 16 GDPR), omezení zpracování (článek 18 GDRP) nebo vymazání (článek 17 GDRP) svých údajů. Výjimkou jsou údaje, které musejí být uchovány podle zákonných předpisů nebo které potřebujeme k řádnému plnění smluvních povinností. Máte právo odmítnout zpracování svých údajů (článek 21 GDRP) a právo na převedení svých údajů (článek 20 GDRP).

 

Právo na odmítnutí

Podle článku 21, odstavce 1 GDRP máte právo odmítnout zpracování svých osobních údajů vždy, když takové zpracování neslouží k plnění smluvního vztahu, splnění právních závazků nebo ochraně životně důležitých zájmů.

 

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste již poskytli, s budoucí účinností. Zpracování, která byla provedena před odvoláním souhlasu, tím nebudou dotčena.

Abychom mohli kdykoliv přistoupit k omezení zpracování údajů, uchovávají se údaje ke kontrolním účelům v zamčeném souboru. Jestliže již údaje nebudeme muset evidovat kvůli zákonem stanovené povinnosti k archivaci, na vaše přání je smažeme. Jestliže bude platit povinnost k archivaci, omezíme zpracování vašich údajů.

V případě všech dotazů a žádostí o poskytnutí informace, omezení zpracování nebo vymazání osobních údajů kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů; použijte k tomu kontaktní údaje v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, případně adresu uvedenou v tiráži.

Sehen Sie beim Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten Ihre Rechte nicht in vollem Umfang gewahrt, haben Sie das Recht, bei der für Sie zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen.

Kontaktní formulář

Na naší webové stránce naleznete kontaktní formulář, který můžete použít k navázání kontaktu elektronickou cestou. Jestliže tuto možnost využijete, budou nám doručeny údaje, které zadáte ve formuláři, a my je zpracujeme. Mezi tyto údaje patří:

- vaše jméno,

- vaše e-mailová adresa,

- vaše adresa.

V okamžiku odeslání zprávy se uloží tyto údaje:

- datum a čas odeslání formuláře.

Před odesláním vaší žádosti o navázání kontaktu budete upozorněni na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a obdržení této informace musíte potvrdit klepnutím na příslušné pole. Případně nás můžete kontaktovat na určené e-mailové adrese. V takovém případě zpracujeme osobní údaje uživatele, které nám předáte v takové e-mailové zprávě.

V této souvislosti nedochází k žádnému předávání údajů třetím osobám. Údaje se používají výhradně ke zpracování žádosti o navázání kontaktu. Po dokončení zpracování vaší žádosti budou osobní údaje uvedené ve formuláři okamžitě vymazány. Osobní údaje pořízené dodatečně během procesu odesílání smažeme nejpozději ve lhůtě sedmi dnů. Na vaši žádost pak vaše osobní údaje smažeme okamžitě. Jestliže budete požadovat vymazání osobních údajů zpracovaných v rámci vaší žádosti (podané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem), nemusí být zpracování vaší žádosti nadále možné.

Kontaktní formulář

Jestliže nás kontaktujete formou e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře a vaše zpráva bude obsahovat otázky jakéhokoliv typu, poskytujete nám tím svůj dobrovolný souhlas, že vás můžeme kontaktovat. K tomu je potřeba vyplnit platnou e-mailovou adresu a poštovní směrovací číslo. Tyto údaje slouží k přidělení dotazu a následnému poskytnutí odpovědi na takový dotaz. Další údaje se poskytují nepovinně. Údaje, které uvedete, uložíme pro účely zpracování dotazu a pro účely případných dalších dotazů. Po vyřízení vámi podané žádosti budou osobní údaje automaticky vymazány.

Zpravodaj

Na naší webové stránce se můžete přihlásit k odběru našeho Zpravodaje. K tomu potřebujeme vaši e-mailovou adresu. Kromě toho musíme kvůli dodržení příslušných právních předpisů ověřit, zda jste skutečně vlastníkem uvedené e-mailové adresy a přejete si náš Zpravodaj odebírat (princip dvojitého potvrzení souhlasu). Z tohoto důvodu získáváme informace, které nám umožní takové ověření provést. Údaje pořízené tímto způsobem slouží k odesílání a přijímání Zpravodaje a nepředávají se třetím osobám. Kromě informací nezbytných k odesílání Zpravodaje v tomto případě nezískáváme žádné další údaje. Protože se odesílání a přijímání Zpravodaje odvíjí od vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas s pořízením a uložením vašich údajů kdykoliv zrušit bez uvedení důvodu. Použijte k tomu „Odkaz pro odhlášení“, který je k tomuto účelu připraven ve Zpravodaji.

On-line žádost o zaměstnání

Jestliže použijete náš formulář pro on-line žádost o zaměstnání, použijeme vaše osobní údaje způsobem, který překračuje rámec tohoto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Než nám poskytnete v našem formuláři příslušné údaje, upozorníme vás na naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je určeno speciálně pro uchazeče o zaměstnání.

Bezpečnost

Přijali jsme technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání vaše osobní údaje před ztrátou, zničením, manipulaci a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a všechny osoby, které jsou zapojeny do zpracování údajů, mají povinnost dodržovat nařízení EU GDPR, Spolkový zákon o ochraně osobních údajů (v aktuálním znění) a další zákony upravující ochranu osobních údajů a zacházet s osobními údaji jako s důvěrnými informacemi.

SSL šifrování

Naše webová stránka používá při přenosu důvěrného anebo osobního obsahu našich uživatelů SSL šifrování. Toto šifrování se používá například při zpracování platebního styku anebo při přenášení žádostí, které podáváte prostřednictvím naší webové stránky. Sledujte, zda je u vás při příslušných aktivitách zapnutá funkce SSL šifrování. Použití šifrování poznáte snadno: Informace v příkazovém řádku vašeho internetového prohlížeče se změní z „http://“ na „https://“. Údaje šifrované s použitím technologie SSL nejsou pro třetí osoby čitelné. Informace důvěrného charakteru nám předávejte výhradně se zapnutou funkcí SSL šifrování, v případě pochybností nás kontaktujte.

Obsah a služby poskytovatelů z řad třetích osob

Nabídka na naší webové stránce může zahrnovat také obsah, služby a dodávky jiných poskytovatelů, které doplňují naši vlastní nabídku. Mezi příklady takových nabídek patří mapy Google Maps, videa YouTube nebo obrázky třetích osob. Vyvolání těchto služeb třetích stran vždy vyžaduje poskytnutí informace o vaší IP adrese. Díky tomu mohou tito dodavatelé zaznamenat vaši uživatelskou IP adresu a uložit si ji. Věnujeme maximální úsilí tomu, abychom spolupracovali jen s takovými poskytovateli z řad třetích osob, kteří využívají IP adresy výhradně k poskytování obsahu. Nemáme však žádný vliv na to, kteří poskytovatelé z řad třetích osob si případně uloží vaši IP adresu. IP adresy se mohou ukládat například ke statistickým účelům. Jestliže získáme informaci o tom, že poskytovatel z řad třetích osob provádí takové ukládání, neprodleně na to naše uživatele upozorníme. V této souvislosti věnujte pozornost také speciálním Prohlášením o ochraně osobních údajů jednotlivých poskytovatelů z řad třetí osob a dodavatelů, jejichž služby využíváme na naší webové stránce.

Naleznete je také v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Soubory cookie

Na naší webové stránce používáme soubory cookie. Tyto malé textové soubory se ukládají z našeho serveru do vašeho osobního počítače. Podporují správné zobrazení naší webové stránky a pomáhají vám v navigaci na naší webové stránce. Soubory cookie zaznamenávají údaje o

- vaší IP adrese,

- vašem internetovém prohlížeči,

- vašem operačním systému

- a vašem internetovém připojení.

Tyto informace nepropojujeme s osobními údaji a nepředáváme třetím osobám. Soubory cookie v žádném případě nepoužíváme k tomu, abychom s jejich pomocí na váš počítač nainstalovali škodlivé nebo výzvědné programy. Naši webovou stránku můžete používat i bez souborů cookie; v takovém případě však určitá zobrazení a funkce naší nabídky nemusí být dostupné v plném rozsahu. Jestliže si nebudete přát používat soubory cookie, můžete jejich použití vypnout ve speciálním nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. K provedení příslušných změn můžete použít funkci Nápovědy v internetovém prohlížeči. Soubory cookie určené k zobrazení on-line reklamy můžete spravovat s použitím tohoto odkazu: www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices pro Evropu.

Adobe Typekit

Na naší webové stránce využíváme za účelem jednotného zobrazení písma nástroj Adobe Typekit. Nástroj Adobe Typekit dodává společnost Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe) a jedná se o službu pro přístup ke knihovně fontů. Při vyvolání stránky načte váš internetový prohlížeč požadované webové fonty (typy písma) do své vyrovnávací paměti, aby se veškerý text a typy písma zobrazily správným způsobem. Společnost Adobe nepoužívá v rámci služby Typekit k poskytování typů písma žádné soubory cookie. V rámci služby Typekit může společnost Adobe získávat informace o typu písma, které slouží výhradně k identifikování webové stránky a souvisejícího účtu pro přístup ke službě Typekit.

Další informace naleznete na stránce s informacemi o ochraně osobních údajů pro službu Adobe Typekit a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adobe.

Google Ads

Na naší webové stránce používáme nástroj společnosti Google Inc. Google Ads pro poskytování on-line reklamy. Používáme také nástroj Conversion-Tracking (měření konverzí). Jestliže vyvoláte naši webovou stránku přes reklamní panel od společnosti Google, služba Google Ads s použitím tohoto nástroje uloží do vašeho osobního počítače soubor cookie. Po uplynutí 30 dnů pozbude soubor cookie platnosti. Soubor přitom není možné použít k dohledání konkrétní osoby. Jestliže navštívíte naši webovou stránku jako uživatel a soubor cookie bude stále funkční, budeme společně se společností Google vědět, že jste klepli na konkrétní reklamu a byli přesměrováni na naši stránku. Každému zákazníkovi služby Google Ads se přitom přiřadí vlastní soubor cookie. Soubory cookie tak není možné dohledat přes webové stránky zákazníků služby Google Ads. S použitím údajů získaných prostřednictvím souborů Conversion-Cookie se vytváří pro zákazníky služby  Google Ads statistiky Conversion. My jako zákazníci získáváme informaci o celkovém počtu uživatelů, kteří zareagovali na naši reklamu a následně byli přesměrováni na webovou stránku se štítkem nástroje Conversion-Tracking. Tímto způsobem nezískáváme informace, na jejichž základě bychom mohli vás jako uživatele osobně identifikovat. Jestliže si nebudete přát, aby se nástroj Conversion-Tracking používal, můžete soubor cookie tohoto nástroje od společnosti Google vypnout ve svém internetovém prohlížeči. V případě potřeby k tomu použijte funkci nápovědy ve vašem internetovém prohlížeči s dalšími informacemi. Podrobná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na této webové stránce www.google.de/policies/privacy/.

Použití nástroje Google Analytics

Tato webová stránka používá nástroj Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „;Google“). Použití zahrnuje sadu funkcí „Universal Analytics“. S použitím této služby je možné údaje, relace a interakce na různých zařízeních přiřadit k pseudonymnímu ID uživatele a analyzovat tak aktivity uživatele napříč různými zařízeními.

Nástroj Google Analytics používá takzvaná „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které umožňují analyzovat užívání webové stránky vaší osobou. Informace vytvořené s použitím souborů cookie o vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server společnosti Google ve Spojených státech a na něm se ukládají. V případě aktivace anonymní IP adresy na této webové stránce společnost Google vaši IP adresu zkrátí ještě na území členských zemí Evropské unie nebo v jiných smluvních zemích, které podepsaly Dohodu o Evropském hospodářském prostoru. Kompletní IP adresa se na server společnosti Google ve Spojených státech přenese a tam se zkrátí jen ve výjimečných případech. IP adresa dodaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s dalšími daty společnosti Google. Z pověření provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání této webové stránky, sestavení zprávy o aktivitách na webové stránce a k dodání dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu v souvislosti s poskytovatelem této webové stránky. Tyto účely také určují naše oprávněné zájmy na zpracování údajů. Právní oporou pro použití služby Google Analytics je § 15, odst. 3 TMG, respektive článek 6, odst. 1, písm. f GDPR. Údaje, které odesíláme a přidružujeme k souborům cookie, identifikačním údajům uživatele (například ID uživatele) nebo ID reklamy, se po uplynutí 14 měsíců automaticky smažou. Smazání údajů po vypršení požadované lhůty pro jejich uložení, se provádí automaticky jednou měsíčně. Podrobné informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů naleznete na webové stránce www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na webové stránce policies.google.com.

Ukládání dat typu cookies můžete zakázat příslušným nastavením v softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci zcela využít všechny funkce této webové stránky. Kromě jiného můžete zabránit evidenci dat vytvářených soubory typu cookie a týkajících se vašeho užívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto dat touto společností, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete nástroj Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Soubory Cookie Opt-Out zamezují dalšímu zaznamenávání údajů o návštěvě této webové stránky. Jestliže si přejete zamezit pořizování údajů službou Universal Analytics na různých zařízeních, musíte rozšíření Opt-Out nainstalovat na všech používaných systémech. Klepnutím sem použijete soubor Cookie Opt-Out: Vypnout službu Google Analytics

Toto upozornění na ochranu osobních údajů vytvořila www.intersoft-consulting.de.

Plugin Google Maps

Na naší webové stránce používáme plugin internetové služby Google Maps. Provozovatelem služby Google Maps je společnost Google Inc., se sídlem v USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Protože na naší webové stránce používáme službu Google Maps, přenášejí se informace o užívání této webové stránky a vaše IP adresa na server společnost Google ve Spojených státech a ukládají se tam. Nemáme žádné informace o přesném obsahu přenášených údajů, ani o tom, jakým způsobem je společnost Google používá. V této souvislosti naše společnost odmítá spojení mezi údaji s informacemi z jiných služeb poskytovaných společností Google a pořizováním osobních údajů. Společnost Google však v každém případě může informace předávat třetím osobám. Jestliže vypnete ve svém internetovém prohlížeči nástroj Javascript, nebude služba Google Maps dostupná. Přijdete tím však také o zobrazení mapy na naší webové stránce. Použitím naší webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s uvedeným pořizováním a zpracováním informací společností Google Inc. Podrobné informace o ustanovení o ochraně osobních údajů a podmínkách použití služby Google Maps naleznete zde: www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Prohlášení o ochraně dat týkající se použití nástroje YouTube

Naše webová stránka používá pluginy webové stránky YouTube, která patří společnosti Google. Provozovatelem stránky je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jestliže navštívíte některou z našich webových stránek, které jsou vybaveny YouTube pluginem, naváže se spojení se servery společnosti YouTube. Server společnosti YouTube navíc obdrží informaci o tom, jakou z našich stránek jste navštívili.

Jestliže budete přihlášeni ke svému účtu na YouTube, společnost YouTube na základě toho může přiřadit vaše chování na internetu přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se odhlásíte od svého účtu na YouTube.

Další informace o zpracování uživatelských údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube na stránce www.google.de/intl/de/policies/privacy

Změny v těchto ustanoveních o ochraně osobních údajů

Tyto zásady ochrany vašich osobních údajů budeme časem aktualizovat. Čas od času byste proto měli do těchto zásad nahlédnout, abyste měli aktuální informace o tom, jak chráníme vaše údaje a jak trvale vylepšujeme obsah naší webové stránky. Jestliže přistoupíme k závažnějším změnám ve zpracování osobních údajů, které od vás získáváme, upozorníme vás na to jednoznačným a dobře patrným upozorněním na naší webové stránce. Použitím webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, které vymezuje naši ochranu vašich osobních údajů.

V případě dotazů na ustanovení o ochraně osobních údajů kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.