• NL
 • Wereldmarktleider
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact

ALGEMENE VOORWAARDEN / verkoops- en betalingscondities

VERKOOPS- EN BETALINGSCONDITIES

 

1. Intentieverklaringen, in het bijzonder aanbiedingen, de aanneming van aanbiedingen, voorstellen, adviezen, nevendiensten zowel als leveringen en prestaties van de verkoper, van Stöbich Brandschutz GmbH, in deze vertegenwoordigd door Stöbich Verwaltungs GmbH, in deze vertegenwoordigd door de bedrijfsleider, vinden uitsluitend plaats op grond van en rekening houdend met de beschikbare algemene handelsvoorwaarden. Deze gelden ook voor alle toekomstige handelsbetrekkingen, ook wanneer zij niet nog een keer uitdrukkelijk worden overeengekomen. Uiterlijk bij de inontvangstneming van de artikelen of prestatie gelden deze voorwaarden als door de verdragspartner aangenomen. Tegengestelde bepalingen van de koper onder verwijzing naar zijn handels- dan wel aankoopvoorwaarden worden hiermee tegengesproken.

 

2. Offerte: Alle aanbiedingen gelden vrijblijvend. Technische veranderingen zowel als veranderingen in vorm/ kleur en / of gewicht blijven binnen redelijke grenzen voorbehouden. Voor zover niet anders is aangegeven, acht de verkoper zich aan de in zijn aanbiedingen opgenomen prijzen gedurende 90 dagen vanaf de aanbiedingsdatum gebonden. Doorslaggevend zijn de in de opdrachtbevestiging van de verkoper genoemde prijzen te vermeerderen met de betreffende wettelijke belasting toegevoegde waarde. Extra leveringen en prestaties worden apart berekend.

 

3. Opdracht, levering en prestatie Opdrachten gelden als aangenomen, wanneer deze door ons schriftelijk werden bevestigd, of de artikelen werden geleverd. Mondelinge overeenkomsten, ook die van onze vertegenwoordigers of plaatsvervangers, zijn zonder onze schriftelijke bevestiging ongeldig. De aanneming van alle opdrachten vindt in principe plaats onder voorbehoud van de levermogelijkheid, in het bijzonder de juiste en tijdige belevering door onze toeleveranciers. Dit geldt alleen in het geval, dat wij voor het niet leveren niet verantwoordelijk zijn. Is er definitief geen levermogelijkheid, dan wordt dit door de verkoper binnen een termijn van 2 weken vanaf kennisneming aan de koper bericht en worden al verrichte tegenprestaties onmiddellijk terugbetaald. De door verkoper genoemde tijden en termijnen zijn niet bindend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk iets anders werd overeengekomen. Voor leverings- en prestatievertragingen op grond van overmacht en op grond van gebeurtenissen die de levering door de verkoper veel moeilijker of onmogelijk maken - hiertoe horen ook later opgekomen problemen bij de aanschaf van materialen, bedrijfsstoringen, staking, uitsluiting, gebrek aan personeel, gebrek aan transportmiddelen, ambtelijke verordeningen enz., ook wanneer zij bij leveranciers van de verkoper of hun toeleveranciers optreden - , is de verkoper ook bij bindend overeengekomen termijnen en tijden niet verantwoordelijk. Zij geven de verkoper het recht, de levering dan wel de prestatie voor de duur van de verhindering met een gepaste voorbereidingstijd uit te stellen of betreffende het nog niet vervulde deel geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te treden. Wanneer de verhindering langer dan 3 maanden duurt, is de koper na een geschikte respijtperiode gerechtigd, met betrekking tot het nog niet vervulde deel uit de overeenkomst terug te treden. Tot dan is de verkoper te allen tijde gerechtigd tot deelleveringen en deelprestaties. Voor zover de verkoper voor de niet-nakoming van bindend overeengekomen termijnen en tijden verantwoordelijk is of in gebreke is, heeft de koper onder verwijzing naar § 11 aanspraak op een compensatie voor de vertraging ter hoogte van 2% voor elke volledige week van de vertraging, in totaal echter ten hoogste tot 5% van de factuurwaarde van de door de vertraging getroffen leveringen en prestaties. Daar bovenuitgaande aanspraken, in het bijzonder aanspraken op schadeloosstelling van welke aard ook, zijn uitgesloten.

 

4. Transportrisico Het risico gaat op de koper over, zodra de zending aan de het transport uitvoerende personen werd overgedragen of het magazijn van de verkoper voor verzending heeft verlaten. Indien de verzending buiten de schuld van de verkoper onmogelijk wordt, gaat het risico met de melding van de gereedheid voor verzending op de koper over. Dit geldt ook bij overeenkomst van francoprijzen en levering af magazijn of bouwterreinen.

 

5. Indien de overeenkomst "Levering af bouwterrein " wordt gesloten, betekent dat levering zonder afladen door ons onder de voorwaarde van een toegangsweg. De toelevering wordt door ons tijdig aangekondigd. Het afladen moet aanstonds en passend plaats vinden door werknemers, die de koper in voldoende aantal beschikbaar dient te stellen. Wij behouden ons voor, wachttijden te berekenen. De opdrachtgever draagt het risico van de verslechtering en van het vergaan van materialen, die door ons aan de bouwterreinen aangeleverd worden, tot aan de definitieve voltooiing van de aan ons in opdracht gegeven werkzaamheden, voor zover verslechtering en vergaan niet het gevolg zijn van grove nalatigheid van de medewerkers van verkoper.

 

6. Intentieverklaringen, die op de overeenkomst van een contractuele boete zijn gericht, worden niet aangenomen. Geen verklaring of daadwerkelijk gedrag mag zodanig worden uitgelegd of begrepen, dat daarin de aanneming van een overeenkomstige intentieverklaring gezien kan worden.

 

7. Betaling Rekeningen zijn 10 dagen na ontvangst voor betaling opeisbaar. Verzuim treedt op, wanneer niet binnen 30 dagen na facturering of een gelijkwaardig verzoek tot betaling de betaling is verricht. Vanaf deze datum gelden de wettelijke regels van verzuim, waarna de hoofdvordering met 8% bovenop de betreffende basisrente wordt vermeerderd. Het staat de verkoper vrij, een hogere schade wegens vertraging aan te tonen en te verhalen.

 

8. 30% van de overeengekomen aanschafprijs dan wel werkbeloning zijn na opdrachtbevestiging door de verkoper, 30% na zijn mededeling betreffende de gereedheid voor verzending, 30% na voltooiing van de montage en 10% na inbedrijfstelling opeisbaar voor betaling. Voor zover de geldigheid van de VOB/B werd overeengekomen, geldt in plaats daarvan de daarin geregelde wijze van betaling. Wanneer in de omstandigheden van een klant veranderingen optreden, die een bedreiging van het doel van de overeenkomst betekenen, dan blijft ons voorbehouden, van de offerte dan wel de verkoop af te zien.

 

9. Eigendomsvoorbehoud Alle leveringen onder eigendomsvoorbehoud. De geleverde artikelen blijven tot de volledige betaling van alle uit de handelsbetrekking voortvloeiende vorderingen ons eigendom. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook bestaan, wanneer afzonderlijke vorderingen van ons in een lopende rekening werden opgenomen en het saldo is opgemaakt en erkend. Worden de geleverde artikelen door de koper tot een nieuwe zaak verwerkt, dan vindt de verwerking voor ons plaats. De verwerkte zaken worden geen eigendom van de koper. Bij verwerking met andere, niet aan ons toebehorende artikelen verwerven wij mede-eigendom aan de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van door ons geleverde en de andere artikelen ten tijde van de verwerking. Deze nieuwe zaak geldt als voorbehouden artikelen in de zin van deze voorwaarden. De koper dient het hem toekomende voorwaardelijke eigendom aan de artikelen ten opzichte van zijn afnemers zo lang voor te behouden, totdat zij de koopprijs volledig hebben betaald. Uit de vordering, die de koper bij wederverkoop verkrijgt, is met afsluiting van de overeenkomst op grond van dit aanbod dan wel deze bevestiging reeds de factuurwaarde van de door de verkoper voor deze zaak geleverde artikelen aan hem afgestaan. De koper kan de vordering in geval van overdracht alleen voor de verkoper innen. De koper moet op verzoek van de verkoper de schuldenaars van de afgestane vorderingen meedelen. De verkoper kan de schuldenaars de overdracht melden. Vindt de wederverkoop samen met andere, niet aan ons behorende artikelen in een totaalprijs plaats, dan staat de koper reeds nu zijn vorderingen uit de wederverkoop tot dat bedrag aan ons af, dat met de waarde van de voorbehouden zaak overeenkomt. De overdracht nemen wij reeds nu aan. Wordt de voorbehouden zaak door de koper als wezenlijk onderdeel in het perceel van een derde ingebouwd, dan draagt de koper reeds nu de hem tegen de derde of tegen hen, die het aangaat, ontstane vergoedingsaanspraken voor dat bedrag aan ons over, dat met de waarde van de voorbehouden zaak overeenkomt. De overdracht nemen wij reeds nu aan. Binnenkomende geldbedragen, die ten dele of geheel op voorbehouden zaken betrekking hebben, moet de koper gescheiden bewaren en aanstonds aan ons overdragen. Zelfs als de koper deze verplichting niet nakomt, komen de ingehouden bedragen de verkoper toe en moeten deze afzonderlijk worden bewaard. De koper moet verkoper toegang van derden tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen of tot de afgestane vorderingen direct meedelen. De koper is verplicht, de geleverde artikelen tegen risico van diefstal te verzekeren en aan de verkoper op diens verzoek de afsluiting van een verzekering aan te tonen.

 

10. Garantievoorwaarden Ondernemingen moeten duidelijke mankementen binnen een termijn van twee weken vanaf ontvangst van de artikelen schriftelijk aan ons melden; anders is de vordering van garantieclaims uitgesloten. Als geldige termijn volstaat de tijdige verzending. De koper draagt de volledige bewijslast voor alle toekenningsvoorwaarden, in het bijzonder voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van de vaststelling van het gebrek en voor de tijdigheid van de kennisgeving van gebreken. Wij garanderen, dat onze levering en prestatie ten tijde van de overdracht de contractueel bevestigde eigenschappen heeft, geen fouten vertoont en met de overeengekomen leveringsomvang overeenkomt. Met betrekking tot de hoedanigheid van de artikelen geldt alleen de productbeschrijving van de fabrikant als overeengekomen. Publieke verklaringen, aanbevelingen of reclame van de verkoper vormen daarnaast geen contractuele kwaliteitsbeschrijving van de artikelen. Garantie in juridische zin ontvangt de koper van ons niet. Dit geldt niet voor fabrikantengaranties. Voorts wordt alleen garantie verleend onder de voorwaarde van een vakkundige bediening onder inachtneming van de bedrijfsvoorschriften, zowel als de noodzakelijke maandelijkse functiecontroles door de exploitant, zoals het Institut für Bautechnik in Berlijn dat voorschrijft. Voor tekortkomingen van de levering, waartoe ook het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen behoort, zijn wij, onder uitsluiting van verdergaande aanspraken, alleen in dier voege aansprakelijk, dat ons gelegenheid wordt gegeven alle onderdelen kosteloos naar redelijk goeddunken te herstellen of opnieuw te leveren, die aantoonbaar als gevolg van een voor de risico-overgang liggende omstandigheid - in het bijzonder wegens foutieve bouwwijze, slechte materialen of gebrekkige uitvoering - onbruikbaar zijn of in hun bruikbaarheid aanzienlijk worden ingeperkt. De vaststelling van dergelijke tekortkomingen moet ons aanstonds schriftelijk worden meegedeeld. Wanneer de klant een gebrekkige montage-instructie ontvangt, zijn wij alleen tot de levering van een foutloze montage-instructie verplicht en dit ook alleen maar dan, wanneer het gebrek van de montage-instructie de montage volgens de voorschriften verhindert. De garantie wordt tot een jaar vanaf levering beperkt. Bovendien beperkt zich onze aansprakelijkheid tot de volgens de aard van de artikelen door Stöbich Brandschutz GmbH - Pandey Stieg 6-38644 Goslar voorzienbare, typisch contractuele, directe gemiddelde schade. Dit geldt ook bij gering onachtzaam plichtsverzuim van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Bij geringe onachtzame schending van niet-essentiële contractuele verplichtingen is onze aansprakelijkheid uitgesloten.

 

11. Montage Wanneer de montage van het voorwerp van de overeenkomst is overeengekomen, gelden de montageprijzen onder de voorwaarde, dat de werkzaamheden zonder onderbreking van de normale werktijd kunnen worden uitgevoerd. Buiten de gebruikelijke werktijd uitgevoerde prestaties worden door ons met toeslagen overeenkomstig op dat moment geldende toeslagprijslijsten in rekening gebracht, voor zover deze nodig worden wegens door besteller te verantwoorden omstandigheden of door hem op andere gronden worden gewenst. De montagelocaties moeten voor onze installateurs vrij toegankelijk zijn. Onze montages mogen niet door andere disciplines of andere zaken worden gehinderd. Wanneer zulke of andere door ons niet te verantwoorden behinderingen of vertragingen en wachturen ontstaan, worden deze volgens de op dat moment geldende toeslagprijslijst berekend. Voor de montage moeten op het bouwterrein kosteloos ter beschikking staan: a )Stroomverdeling volgens de UVV met 1 stuks Euro-stopcontact 400 V, 16 A, 1 stuks randaardestopcontact 230 V. b) gebruik van de bouwtransportmiddelen, c) een droge, afsluitbare opslagruimte voor materiaal, d) een af te sluiten kleedruimte voor onze installateurs en het gebruik van de sanitaire installaties.

 

12. Wanneer afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst met de koper met inbegrip van deze algemene handelsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwerkzaam zijn of worden, wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De geheel of gedeeltelijk ongeldige regeling moet door een regeling worden vervangen, waarvan het economische resultaat dat van de onwerkzame zo dicht mogelijk bernadert. 13. Plaats van levering is Goslar. Bevoegde rechtbank voor alle uit de overeenkomst ontstaande geschillen is Goslar. Duits recht wordt, onder insluiting van het Wiener Kaufrecht (CISG), overeengekomen.