• NL
 • Wereldmarktleider
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact

ALGEMENE VOORWAARDEN / Leveranciers

Stöbich Brandschutz GmbH

Pracherstieg 6

38644 Goslar

 

Algemene voorwaarden (leveranciers) / Stand 01.10.2012

 

§1 Algemene bepalingen

(1) voor alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten met leveranciers gelden uitsluitend deze ALGEMENE VOORWAARDEN, voor het overige de wettelijke voorschriften. Handelsvoorwaarden van de leveranciers of derden worden niet aanvaard. Afwijkende voorwaarden van de leveranciers, zoals veranderingen of aanvullingen, die niet uitdrukkelijk door schriftelijke toestemming worden erkend, zijn voor de opdrachtgever niet bindend, ook wanneer zij niet uitdrukkelijk werden weersproken.

(2) Met de eerste levering volgens de beschikbare handelsvoorwaarden erkent de opdrachtnemer hun uitsluitende geldigheid. Dit geldt doorlopend voor alle verdere bestellingen.

 

§ 2 Afsluiting van de overeenkomst

(1) De bestelaanvragen zijn niet bindend en betekenen alleen een invitatio ad offerendum, een verzoek voor de afgifte van een aanbod door de leverancier. Iets anders geldt alleen, wanneer de bestelling uitdrukkelijk als bindend wordt aangeduid. Bovendien zijn alleen schriftelijk gedane bestellingen juridisch bindend. Elke opdracht moet door de leverancier aanstonds schriftelijk worden bevestigd. Wanneer deze de bestelling niet binnen 3 weken aanneemt, is de opdrachtgever tot herroeping gerechtigd.

(2) Veranderingen in vorm, kleur, maten o.d. zowel als technische veranderingen moeten bij afwijkingen ongevraagd door de leverancier in het kader van een speciale vrijgave schriftelijk worden meegedeeld. Bij niet-naleving is de opdrachtgever gerechtigd, de aanneming van de levering te weigeren.

(3) Bestellingen kunnen zowel in kwalitatief, kwantitatief alsook in technisch opzicht te allen tijde worden veranderd of aangepast, voor zover dit voor de leverancier binnen redelijke grenzen te verwezenlijken is.

(4 ) Tekeningen (zowel als monsters), vormen en modellen , alsook foto 's of dergelijke , die de opdrachtgever aan de leverancier ter beschikking stelt, blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtgever en moeten ongevraagd aan de opdrachtgever worden teruggegeven. Aangenomen, dat ze voor de behoorlijke uitvoering van de levering niet meer nodig zijn. Zij mogen niet aan niet-bevoegde derden ter beschikking worden gesteld of toegankelijk worden gemaakt. De vermenigvuldiging van dergelijke voorwerpen is alleen in het kader van de auteursrechtelijke bepalingen toelaatbaar.

(5) De opdrachtnemer verplicht zich, gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst op besparingsmogelijkheden te wijzen. Wanneer deze uit regelmatige waarde-analyses blijken, worden de prijzen aangepast.

 

§ 3 Prijzen, factuurgegevens

(1) De in de bestelling genoemde prijzen zijn vaste prijzen en daardoor voor de opdrachtnemer bindend. Latere prijswijzigingen moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtgever worden goedgekeurd. De getoonde prijs omvat alle kosten (verpakking, verzekering, evt. douanerechten enz.), die de opdrachtnemer voor het vervullen van zijn prestatieverplichting op het in de overeenkomst genoemde verzendadres moet maken.

(2) Betalingen vinden slechts plaats onder voorbehoud van de juistheid van prijzen en berekeningen zowel als levering volgens de voorschriften. In alle opdrachtbevestigingen en vrachtbrieven moeten, om verzekerd te zijn van reproduceerbaarheid, ten minste het ordernummer en het artikelnummer van de opdrachtgever, het leveradres en de leveringshoeveelheid worden vermeld, in rekeningen bovendien het identificatienummer voor de omzetbelasting. Wanneer één of meer van deze aanwijzingen ontbreken en daardoor in het kader van het normale zakelijke verkeer van de opdrachtgever de bewerking door de opdrachtgever vertraging oploopt, worden de in paragraaf 2 genoemde betalingstermijnen volgens § 14 wet van de belasting over de toegevoegde waarde met het tijdsbestek van de vertraging verlengd.

(3) Bij betalingsachterstand wordt overeenkomstig § 247 BGB rente wegens te late betaling opeisbaar.

(4) De opdrachtgever is tot schuldvergelijking zowel als tot vordering van retentierechten volgens de wettelijke voorschriften gerechtigd.

 

§ 4 Levertijd, plaats van levering, levering

(1) De in de bestelling aangegeven levertijd (levertermijn of -datum) is bindend. Premature leveringen zijn, voor zover zij niet door de opdrachtgever werden toegestaan, niet toelaatbaar. Bij elke levering moeten afleveringsbewijzen (met omschrijving van het ordernummer, de inhoud en andere gegevens, die de bestelling kenmerken) worden bijgevoegd.

(2) De leverancier is verplicht, de opdrachtgever aanstonds onder omschrijving van de redenen schriftelijk te informeren, wanneer omstandigheden blijken of zich voordoen, volgens welke de levertijd niet kan worden aangehouden. Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd is de leverancier na afloop van twee volgende kalenderdagen zonder aanmaning in gebreke.

(3) Wanneer de leverancier in gebreke is, is de opdrachtgever gerechtigd, door vastlegging van een passende uiterste termijn, de nalevering van de artikelen binnen die termijn te verlangen.

(4) Wanneer de toegekende, passende uiterste termijn zonder resultaat verstreken is, staat het de opdrachtgever vrij te beslissen, of van het herroepingsrecht of van nalevering en schadevergoeding wegens vertraging gebruik zal worden gemaakt. Bij vasthouden aan de overeenkomst is de opdrachtgever gerechtigd, de vergoeding van de gehele schade door achterstalligheid te verlangen (§§ 280 lid 1, 286 BGB), die als schadeclaim met de aanspraak op de koopprijs wordt verrekend. Ook tijdens de ontbinding van de overeenkomst komen de opdrachtgever onbeperkt de wettelijke bepalingen toe, zoals de aanspraak op schadevergoeding in plaats van de prestatie bij nietnakoming na verloop van een passende respijtperiode (§§ 280 ff BGB).

(5) De opdrachtgever is gerechtigd, bij vertraagde levering na voorafgaande schriftelijke bedreiging ten opzichte van de opdrachtnemer wegens het leveringsverzuim een contractuele boete te berekenen. Deze bedraagt 0,3 % per werkdag, maximaal 5 %, van de betreffende netto bestelwaarde. Onder netto opdrachtwaarde is de na afwikkeling van de overeenkomst verschuldigde vergoeding te verstaan. Verdergaande wettelijke aanspraken blijven voorbehouden. De contractuele boete moet bij de door de leverancier te vergoeden schade wegens te late betaling worden opgeteld.

(6) Voor zover geen tegengestelde overeenkomst gesloten is, gaat het risico van een onbedoelde teloorgang bij afname van de artikelen op de plaats van levering over op de opdrachtgever. De leverancier verzekert de levering op zijn kosten tegen schade en verlies tijdens het transport. Op verzoek moet hij de verzekeringsdekking worden aantonen.

(7) Overmacht bevrijdt de partijen bij de overeenkomst voor de duur van de storing en in de omvang van hun inwerking van de prestatieverplichtingen. De partijen bij de overeenkomst zijn verplicht, voor zover redelijkerwijs mogelijk aanstonds de noodzakelijke informatie te verstrekken en hun verplichtingen aan de veranderde omstandigheden in goed vertrouwen aan te passen.

 

§ 5 Kwaliteit en documentatie

(1) De leverancier moet de kwaliteit van de leveringen en/of prestaties voortdurend controleren en is evenals de opdrachtgever verplicht, de mogelijkheid van een kwaliteitsverbetering aan de tegenpartij mee te delen en deze daarover te informeren.

(2) Voor de test van het eerste monster wordt naar het VDA - artikel "Verzekering van de kwaliteit van leveringen – Leveranciersselectie / productieproces – en Productvrijgave / kwaliteit in de Serie (Sicherung der Qualität von Lieferungen – Lieferantenauswahl / Produktionsprozess – und Produktfreigabe/ Qualitätsleistung in der Serie)" in zijn op dat moment geldende vorm verwezen.

(3) Kwaliteitsrapporten en bewijzen moeten tien jaren worden bewaard en op verzoek van de opdrachtgever te verstrekken. Deze bewijzen moeten bevatten wanneer, door wie en op welke manier de foutvrije productie van de te leveren zaken werd verzekerd. wanneer de leverancier een gevaar voor leven en gezondheid tijdens het gebruik van de producten kan uitsluiten, is hij gerechtigd tot verkorting van de bewaartermijn. Bovendien moet de leverancier zijn toeleveranciers in het kader van de wettelijke mogelijkheden hiertoe in dezelfde omvang verplichten. Voor deze test wordt verwezen naar de op dat ogenblik geldige vorm van het VDA - artikel "Leidraad voor de documentatie en archivering van kwaliteitseisen (Leitfaden zur Dokumentation und Archivierung von Qualitätsanforderungen)".

 

§ 6 Garantie

(1) De opdrachtnemer moet de ontvangen zaak vrij van zaak- en rechtsgebreken aan de opdrachtgever leveren. De opdrachtnemer garandeert bovendien, dat de leveringen of prestaties de overeengekomen hoedanigheid hebben en geen gebreken vertonen, die hun waarde of hun geschiktheid voor het door de overeenkomst veronderstelde gebruik beperken, verminderen of opheffen.

(2) Bij ontvangst van de artikelen van de leverancier is de opdrachtgever verplicht, deze binnen een passende termijn op kwaliteits- en hoeveelheidsafwijkingen te onderzoeken. Andere kwaliteitsovereenkomsten m.b.t. de uitgangscontrole van de leverancier en de inkomende inspectie van de opdrachtgever staan de opdrachtgever vrij. In deze samenhang worden, indien noodzakelijk, door de opdrachtgever audits bij de leverancier uitgevoerd. De leverancier moet de noodzakelijke documenten, zoals bijv. het kwaliteitsmanagementshandboek ter beschikking stellen. Bij materiële gebreken heeft de opdrachtgever de wettelijke rechten overeenkomstig §§ 434 FF BGB. De opdrachtgever moet open tekortkomingen zo mogelijk direct dan wel uiterlijk binnen een week, wanneer het niet om machines of dergelijke zaken van dezelfde omvang gaat, waarbij een kennisgeving van gebreken binnen twee weken nog als tijdig geldt, na goederenontvangst schriftelijk aan de leverancier meedelen. Verborgen tekortkomingen moeten aanstonds na ontdekking, maar binnen de vrijwaringsplicht worden gereclameerd. Deze bedraagt wettelijk twee jaren ( § 438 lid 1 Nr. 3 BGB) vanaf het tijdstip van de levering, voor zover hij niet contractueel werd verlengd of verkort.

(3) Bij aanwezigheid van een gebrek kan de opdrachtgever naar zijn keuze verhelpen van het gebrek of de levering van een foutloze zaak eisen. Hiertoe wordt de opdrachtnemer een passende termijn ter nakoming gesteld. De verkoper moet de ten behoeve van de nakoming noodzakelijke uitgaven, in het bijzonder transport-, weg-, arbeids- en materiaalkosten op zich nemen. Wanneer de nakoming niet plaats vindt, is de opdrachtgever gerechtigd volgens § § 440, 323 en 326 lid 5 zich uit de overeenkomst terug te trekken.

(4) Wanneer het verhelpen van het gebrek of de levering van een foutloze zaak door de leverancier, rekening houdend met een storingsvrije productie, onredelijk zou zijn, is de opdrachtgever gerechtigd, de opheffing van het gebrek zelf uit te voeren of door een derde te laten uitvoeren. Indien de leverancier hierover behoorlijk werd geïnformeerd, moeten de kosten door de leverancier worden gedragen. Wanneer het gebrek/de fout aantoonbaar de leverancier te wijten valt, is hij de opdrachtgever schadevergoeding voor bijkomende kosten en gevolgschade volgens §§ 280 FF BGB verschuldigd.

(5) In plaats van zich uit de overeenkomst terug te trekken, is de opdrachtgever bovendien gerechtigd, de aanschafprijs door mededeling aan de verkoper te verlagen. Bij de prijsverlaging moet de aanschafprijs in die verhouding worden verlaagd, in welke ten tijde van de sluiting van de overeenkomst de waarde van de zaak in gebreksvrije toestand tot de werkelijke waarde zou hebben gestaan.

(6) Bij nalevering van een foutloze zaak begint de verjaringstermijn van de reclame-aanspraken opnieuw, behalve wanneer de leverancier het gebrek ontkent en uitdrukkelijk alleen uit coulance inwilligt. Dit geldt ook in het geval van verbetering achteraf, voor zover het gebrek op het achteraf verbeterde gebrek of op de gevolgen van een gebrekkige verbetering achteraf is gebaseerd.

 

§ 7 productaansprakelijkheid volgens ProdHaftG

(1) De leverancier is aansprakelijk voor de kosten, die gepaard gaan met een schending van ambtelijke veiligheidsvoorschriften en productaansprakelijkheidsverordeningen ten gevolge van defecten van een product, voor zover de schending tot de geleverde artikelen van de leverancier is terug te leiden. De opdrachtnemer/leverancier is verplicht, op verzoek de polis van zijn aansprakelijkheidsverzekering voor de afdekking van het restrisico aan de opdrachtgever te doen toekomen.

 

§ 8 Eigendomsrechten

(1) De opdrachtnemer staat ervoor in en treft alle maatregelen om te verzekeren, dat door de levering en het gebruik van de te leveren zaken en/of prestaties geen octrooien, licenties of overige eigendomsrechten van derden worden geschonden.

(2) In het geval van een schending van de in lid 1 genoemde industriële eigendomsrechten verplicht de leverancier zich, de opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden, die tegen de opdrachtgever op grond van deze schending geldend worden gemaakt, te vrijwaren en de opdrachtgever alle noodzakelijke en vooral betaalde onkosten, die de opdrachtgever door deze schending ontstaan, te restitueren.

 

§ 9 Geheimhouding

(1) De leverancier is verplicht, alle niet algemeen bekende feiten, informaties en documenten, die in het kader van de handelsbetrekkingen worden uitgewisseld, als bedrijfsgeheim te beschouwen en vertrouwelijk te behandelen en alleen voor de uitvoering van de bestelling te gebruiken.

(2) Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever mogen deze noch aan derden en/of aan de openbaarheid worden prijsgegeven noch toegankelijk worden gemaakt. Reclame maken met de zakenrelatie behoeft eveneens de voorafgaande schriftelijke toestemming.

(3) De leverancier is aansprakelijk voor alle schades, die uit de schending van de punten 1 + 2 voortkomen.