Všeobecné obchodní podmínky / podmínky prodeje a platby

PRODEJ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1. Prohlášení o záměru, zejména nabídky, přijetí nabídek, návrhy, rady, doplňkové služby, jakož i dodávky a služby prodávajícího, Stöbich Brandschutz GmbH, zastoupená Stöbich Verwaltungs GmbH, zastoupená generálními řediteli, se dělají výhradně na základě a se zapojením tyto všeobecné podmínky. Platí to také pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když nejsou výslovně dohodnuty znovu. Nejpozději při přijetí zboží nebo služeb se tyto podmínky považují za přijaté smluvním partnerem. Protioznámení kupujícího s odkazem na jeho obchodní nebo nákupní podmínky se tímto zamítají.

 

2. Nabídka: Všechny nabídky se mohou změnit. Technické změny a změny tvaru, barvy a / nebo hmotnosti jsou vyhrazeny v rozumném smyslu. Není-li uvedeno jinak, je prodávající vázán cenami uvedenými v jeho nabídkách po dobu 90 dnů od data nabídky. Rozhodující jsou ceny uvedené v potvrzení objednávky prodávajícího plus příslušný zákonný předpis. Daň z přidané hodnoty. Dodatečné dodávky a služby budou účtovány zvlášť.

 

3. Objednávka, dodání a servis Objednávky se považují za přijaté, pokud jsme je písemně potvrdili nebo bylo zboží dodáno. Ústní dohody, včetně dohod našich zástupců nebo zástupců, jsou právně neplatné bez našeho písemného potvrzení. Všechny objednávky jsou obecně přijímány s výhradou možnosti dodání, zejména správného a včasného samodoplnění od našeho dodavatele. To platí pouze v případě, že nejsme odpovědní za nedodání. Pokud konečně neexistuje žádná možnost dodání, prodávající o tom uvědomí zákazníka do 2 týdnů od jeho poznání a veškerá již zaplacená protihodnota bude okamžitě vrácena. Data a lhůty stanovené prodávajícím nejsou závazné, není-li výslovně písemně dohodnuto jinak. Zpoždění v dodávce a plnění v důsledku vyšší moci a v důsledku událostí, které prodávajícímu značně ztížují nebo znemožňují dodávky - to zahrnuje i potíže při získávání materiálu později, přerušení provozu, stávky, výluky, nedostatek personálu, nedostatek dopravních prostředků, úřední příkazy atd., I když Dodavatelé prodávajícího nebo subdodavatele vstupují - prodávající nenese odpovědnost ani za závazně dohodnuté termíny a termíny. Opravňují prodávajícího odložit dodávku nebo službu o dobu trvání překážky plus přiměřenou dobu zahájení činnosti nebo zcela nebo zčásti odstoupit od smlouvy z důvodu dosud nesplněné části. Pokud překážka trvá déle než 3 měsíce, je kupující oprávněn po stanovení přiměřené lhůty odstoupit od smlouvy s ohledem na dosud nesplněnou část. Do té doby je prodávající oprávněn kdykoli provést dílčí dodávky a dílčí služby. Je-li prodávající odpovědný za nedodržení závazně dohodnutých lhůt a termínů nebo je v prodlení, má kupující právo na náhradu zpoždění ve výši 2% za každý celý týden prodlení podle § 11, celkem však nejvýše 5% z hodnoty faktury dodávky a služby ovlivněné zpožděním. Jakékoli další nároky, zejména nároky na náhradu škody jakéhokoli druhu, jsou vyloučeny.

 

4. Dopravní riziko: Riziko přechází na kupujícího, jakmile byla zásilka předána osobě provádějící přepravu nebo opustila sklad prodávajícího za účelem přepravy. Pokud přeprava není možná bez zavinění prodávajícího, riziko přechází na kupujícího, jakmile je ohlášena připravenost na přepravu. To platí také v případě, že jsou dohodnuty výkupní ceny a dodávky jsou zdarma do skladu nebo na staveniště.

 

5. Pokud je uzavřena dohoda „staveniště bez dodání“, znamená to doručení bez vykládky námi, pokud existuje pojízdná přístupová cesta. Doručení oznámíme včas. Vykládka musí být provedena okamžitě a řádně zaměstnanci, které musí kupující poskytnout v dostatečném počtu. Vyhrazujeme si právo počítat čekací doby. Zákazník nese riziko poškození a ztráty materiálu, který dodáváme na staveniště až do konečného dokončení námi zadaných prací, za předpokladu, že poškození a zničení nejsou způsobeny hrubou nedbalostí ze strany zaměstnanců prodávajícího.

 

6. Prohlášení o úmyslu směřující k dohodnutí smluvní pokuty nebudou přijata. Žádné vysvětlení ani skutečné chování nelze vykládat ani chápat tak, že v něm lze vidět přijetí odpovídajícího prohlášení o záměru.

 

7. Platba: Faktury jsou splatné 10 dní po obdržení platby. Zpoždění nastane, pokud platba není provedena do 30 dnů po fakturaci nebo rovnocenné žádosti o platbu. Od tohoto data se použijí zákonná pravidla pro selhání, podle nichž je hlavní pohledávka předmětem úroku ve výši 8% nad příslušnou základní sazbou. Prodávající má právo prokázat a uplatňovat vyšší škody způsobené zpožděním.

 

8. 30% dohodnuté kupní ceny nebo mzdy je splatných po potvrzení objednávky prodávajícím, 30% po oznámení připravenosti k odeslání, 30% po dokončení montáže a 10% po uvedení do provozu. Pokud byla dohodnuta platnost VOB / B, místo toho se použijí platební podmínky v ní obsažené. Dojde-li ke změnám ve vztazích zákazníka, které ohrožují účel smlouvy, vyhrazujeme si právo odstoupit od nabídky nebo prodeje.

 

9. Výhrada vlastnictví: Všechny dodávky podléhají výhradě vlastnictví. Dodané zboží zůstává naším majetkem až do úplného splnění všech nároků vyplývajících z obchodního vztahu. Výhrada vlastnictví zůstává i v případě, že některé z našich nároků byly zahrnuty do aktuální faktury a zůstatek byl čerpán a uznán. Pokud je dodané zboží zpracováno kupujícím na novou položku, probíhá zpracování pro nás. Kupující nemůže získat vlastnictví zpracovaného zboží. Při zpracování s jiným zbožím, které nám nepatří, získáme spoluvlastnictví nové položky podle poměru hodnoty dodaného zboží a ostatního zboží v době zpracování. Tato nová položka se ve smyslu těchto podmínek považuje za vyhrazené zboží. Kupující si musí vyhrazené podmíněné vlastnictví zboží vyhradit svým zákazníkům, dokud nezaplatí celou kupní cenu. Z nároku, který kupující získá v případě dalšího prodeje, mu byla již při uzavření smlouvy na základě této nabídky nebo potvrzení přidělena fakturační hodnota zboží dodaného prodávajícím pro toto podnikání. V případě postoupení může kupující inkasovat pouze nárok na prodávajícího. Na žádost prodávajícího musí kupující informovat dlužníky o postoupených pohledávkách. Prodávající může o postoupení informovat dlužníky. Dojde-li k dalšímu prodeji společně s jiným zbožím, které nám nepatří, postoupí kupující své nároky z dalšího prodeje částkou, která odpovídá hodnotě vyhrazeného zboží. Nyní přijímáme zadání. Pokud je zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, začleněno do vlastnictví třetí strany kupujícím jako nedílná součást, kupující nám tímto postoupí nárok na náhradu škody vůči třetí osobě nebo proti dotyčné osobě částkou, která odpovídá hodnotě zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví. Nyní přijímáme zadání. Kupující musí uchovávat příchozí množství peněz, z nichž některé nebo všechny jsou vyhrazeným zbožím, zvlášť a okamžitě nám je vyplatit. I když kupující nesplní tuto povinnost, inkasované částky jsou splatné prodávajícímu a musí být vedeny odděleně. Kupující musí neprodleně informovat prodávajícího o přístupu třetích osob ke zboží dodanému s výhradou vlastnictví nebo k postoupeným pohledávkám. Kupující je povinen zajistit dodané zboží proti krádeži a na požádání poskytnout prodávajícímu doklad o pojistné smlouvě.

 

10. Záruční nároky: Společnosti nás musí písemně informovat o zjevných vadách do dvou týdnů od přijetí zboží; v opačném případě je vyloučeno uplatnění záručních nároků. Lhůta je dostatečná pro včasné odeslání. Kupující nese veškeré důkazní břemeno za všechny nároky, zejména za vadu samotnou, za dobu, kdy byla vada zjištěna, a za včasné oznámení vady. Předpokládáme záruku, že naše dodávky a plnění z. Z. předání má smluvně zaručené vlastnosti, není ovlivněno chybami a odpovídá dohodnutému rozsahu dodávky. Pokud jde o jakost zboží, považuje se za dohodnutý pouze popis výrobku výrobce. Veřejná prohlášení, propagace nebo reklama prodávajícího navíc nepředstavují smluvní specifikaci kvality zboží, kupující od nás nedostává žádné záruky v právním smyslu. Záruky výrobce zůstávají nedotčeny. Kromě toho je poskytována pouze záruka na řádný provoz v souladu s provozními předpisy a nezbytnými měsíčními funkčními zkouškami provozovatele, jak je stanoveno Institutem pro stavební techniku ​​v Berlíně. Za vady v dodávce, které zahrnují také nedostatek výslovně zaručených vlastností, jsme odpovědni pouze za vyloučení dalších nároků, a to takovým způsobem, že dostaneme možnost opravit nebo znovu dodat všechny tyto části zdarma na základě přiměřeného uvážení, což lze prokázat v hotovosti V důsledku okolností před přenosem rizika - zejména z důvodu nesprávné konstrukce, špatných materiálů nebo špatného provedení - nepoužitelné nebo významně omezené v jejich použitelnosti. O takových vadách musíme být okamžitě písemně informováni. Pokud zákazník obdrží vadné montážní pokyny, jsme povinni doručit bezchybné montážní pokyny a pouze v případě, že nedostatky v montážních pokynech brání správné montáži. Záruka je omezena na jeden rok od dodání. Kromě toho je naše odpovědnost omezena na typickou, přímou průměrnou škodu, kterou lze předvídat podle druhu zboží Stöbich Brandschutz GmbH - Pracherstieg 6 - 38644 Goslar. To platí také v případě mírně zanedbatelného porušení povinností našimi zákonnými zástupci nebo zástupci. Naše odpovědnost je vyloučena v případě mírného nedbalosti při porušení nevýznamných smluvních závazků.

 

11. Montáž: Pokud byla dohodnuta montáž smluvního předmětu, podléhají nabízené ceny montáže podmínkám, že práce může být provedena bez přerušení běžné pracovní doby. Služby prováděné mimo běžnou pracovní dobu budeme fakturovat s příplatkem v souladu s platnými ceníky příplatků, pokud je to nezbytné kvůli okolnostem, za které je zákazník odpovědný nebo které si zákazník přeje z jiných důvodů. Místo montáže musí být pro naše montéry volně přístupné. Naše shromáždění nesmí být bráněno jinými živnostmi a podobně. Pokud by taková nebo jiná postižení nebo zpoždění a čekací doba, za kterou neneseme odpovědnost, vznikla, budou vypočtena podle platného ceníku. Pro montáž musí být na staveništi zdarma k dispozici: a) Rozvod energie v souladu s UVV s 1 ks. Euro zásuvka 400 voltů, 16A, 1 kus uzemněné zásuvky 230 voltů. b) použití stavebního dopravního prostředku, c) suchý, uzamykatelný sklad materiálu, d) konečná šatna pro naše montéry a využití sociálního zařízení.

 

12. Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy s kupujícím, včetně těchto všeobecných obchodních podmínek, byla nebo by byla zcela nebo zčásti neúčinná, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Úplně nebo částečně neplatná regulace má být nahrazena nařízením, jehož ekonomický úspěch se blíží neefektivnímu. 13. Místem plnění je Goslar. Místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající ze smlouvy je Goslar. Německý R je schválen, včetně Vídeňské úmluvy o prodeji (CISG).