Všeobecné obchodní podmínky / dodavatelé

Stöbich Brandschutz GmbH

Pracherstieg 6

38644 Goslar

 

Všeobecné obchodní podmínky (dodavatelé) / od 01.10.2012

 

§1 Obecná ustanovení

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují výhradně na všechny nabídky, dodávky a smlouvy s dodavateli plus zákonná ustanovení. Obchodní podmínky dodavatelů nebo třetích stran se nevztahují. Odchylné podmínky dodavatelů, jako jsou změny nebo doplňky, které nejsou výslovně uznány písemným souhlasem, jsou pro zákazníka nezávazné, i když nebyly výslovně v rozporu.

(2) Při první dodávce za těchto podmínek dodavatel uznává jejich výhradní platnost. To platí nepřetržitě pro všechny další objednávky.

 

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Dotazy k objednávce jsou nezávazné a představují pouze invitatio ad offerendum, výzvu k podání nabídky dodavatele. Něco jiného platí pouze tehdy, je-li objednávka výslovně označena jako závazná. Navíc jsou právně závazné pouze písemné objednávky. Každá objednávka musí být neprodleně písemně potvrzena dodavatelem. Pokud zákazník objednávku nepřijme do 3 týdnů, má právo na odstoupení od smlouvy.

(2) Změny tvaru, barvy, rozměrů a rozměrů. Ä. A technické změny v případě odchylek musí být dodavatelem oznámeny písemně v rámci zvláštního vydání. V případě nedodržení je klient oprávněn zásilku odmítnout.

(3) Objednávky lze kdykoli změnit nebo upravit z hlediska kvality, množství a technologie, pokud je to pro dodavatele proveditelné.

(4) Výkresy (stejně jako vzorky), formuláře a modely, jakož i fotografie nebo podobně, které klient dává dodavateli k dispozici, zůstávají majetkem zákazníka po celou dobu a musí být zákazníkovi vráceny bez žádosti. Za předpokladu, že již nejsou vyžadovány pro řádné provedení dodávky. Nesmějí být poskytnuty neoprávněným třetím stranám ani zpřístupněny. Reprodukce takových objektů je povolena pouze v rámci autorských předpisů.

(5) Dodavatel se zavazuje prokázat potenciální úspory po celou dobu trvání smlouvy. Pokud tyto výsledky vyplývají z pravidelné analýzy hodnot, jsou ceny upravovány.

 

§ 3 ceny, fakturační údaje

(1) Ceny uvedené v objednávce jsou pevné ceny, a proto jsou pro dodavatele závazné. Další změny cen musí být výslovně písemně schváleny klientem. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady (balení, pojištění, případně cla atd.), Které musí dodavatel vynaložit, aby splnil svou povinnost plnit na dodací adresu uvedenou ve smlouvě.

(2) Platby podléhají pouze cenové a aritmetické správnosti a řádnému doručení. Aby byla zajištěna reprodukovatelnost, musí být ve všech potvrzeních objednávek a dodacích dokladech uvedena dodací adresa a číslo položky klienta a do faktur musí být rovněž uvedeno identifikační číslo daně z obratu. Pokud jeden nebo více z těchto údajů chybí a zpracování klientem je při běžném podnikání klienta zpožděno, prodlužují se platební lhůty uvedené v odstavci 2 v souladu s § 14 zákona o dani z obratu po dobu zpoždění.

(3) V případě opožděné platby vzniknou úroky z prodlení podle § 247 BGB.

(4) Zákazník je oprávněn započítat a vykonávat práva na zadržení v souladu se zákonnými ustanoveními.

 

§ 4 Dodací lhůta, místo plnění, dodání

(1) Dodací lhůta (dodací lhůta nebo datum) uvedená v objednávce je závazná. Pokud nebyly schváleny klientem, nejsou včasné dodávky povoleny. Dodací listy (s podrobnostmi o objednacím čísle, obsahu a dalších charakteristikách, které charakterizují objednávku) musí být přiloženy ke každé dodávce.

(2) Dodavatel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele, s uvedením důvodů, pokud nastanou okolnosti nebo nastanou okolnosti, podle kterých nelze dodací lhůtu dodržet. Při překročení dohodnutého termínu dodání bude dodavatel ve výchozím nastavení bez upomínky po dvou dalších kalendářních dnech.

(3) Je-li dodavatel v prodlení, má zákazník právo požadovat následné dodání zboží, pokud je v této lhůtě stanovena přiměřená lhůta.

(4) Pokud poskytovaná přiměřená lhůta bezdůvodně vypršela, může se klient svobodně rozhodnout, zda uplatní právo na odstoupení nebo následné dodání a náhradu škody z důvodu zpoždění. Při dodržení smlouvy je klient oprávněn požadovat náhradu celé škody způsobené zpožděním (§§ 280 odst. 1, 286 BGB), která je započtena proti uplatnění kupní ceny jako nárok na náhradu škody. I při zrušení smlouvy má klient plně právo na zákonná ustanovení, jako je právo na náhradu namísto plnění v případě neplnění po přiměřené lhůtě (§§ 280 a násl. BGB).

(5) Zákazník je oprávněn uložit dodavateli zpožděné dodávky smluvní pokutu v případě zpoždění dodávky po předchozím písemném upozornění. To činí 0,3% za pracovní den, maximálně 5% z příslušné čisté hodnoty objednávky. Čistou hodnotou objednávky se rozumí odměna dlužná po dokončení smlouvy. Další právní nároky jsou vyhrazeny. Smluvní pokuta se odečte od škody z prodlení, kterou má dodavatel nahradit.

(6) Není-li dohodnuto jinak, přechází na zákazníka nebezpečí převzetí zboží při převzetí zboží v místě plnění. Dodavatel pojistí dodávku na vlastní náklady proti poškození a ztrátě během přepravy. Na požádání musí předložit doklad o pojistném krytí.

(7) Vyšší moc osvobozuje smluvní partnery od plnění závazků po dobu trvání narušení a v rozsahu jejich účinku. Smluvní strany jsou povinny poskytnout potřebné informace okamžitě v rozumných mezích a své povinnosti přizpůsobit změnám okolností v dobré víře.

 

§ 5 Kvalita a dokumentace

(1) Dodavatel musí neustále kontrolovat kvalitu dodávek a / nebo služeb a jako klient je povinen informovat druhou část o možnosti zlepšení kvality a informovat o tom.

(2) Pro počáteční inspekci vzorků se odkazuje na VDA - „Zajištění kvality dodávek - výběr dodavatele / výrobní proces - a uvolnění / provedení produktu v sérii“ v jeho aktuálně platné formě.

(3) Záznamy o kvalitě a důkazy musí být uchovávány po dobu deseti let a musí být předloženy na žádost klienta. Tyto důkazy musí zahrnovat, kdy, kým a jakým způsobem byla zajištěna bezchybná výroba dodávaných předmětů. Pokud dodavatel může při používání produktů vyloučit ohrožení života a zdraví, je oprávněn zkrátit dobu uchovávání. Kromě toho musí dodavatel zavázat své předcházející dodavatele ve stejném rozsahu v rámci zákonných možností. Pro tento test se odkazuje na příslušnou platnou formu dokumentu VDA „Správa důkazů - směrnice pro dokumentaci a archivaci požadavků na kvalitu“.

 

§ 6 Záruka

(1) Dodavatel musí doručené zboží doručit objednateli bez věcných a právních vad. Zhotovitel dále zaručuje, že dodávky nebo služby mají dohodnutou kvalitu a žádné chyby, které omezují, snižují nebo ruší jejich hodnotu nebo vhodnost pro použití požadované smlouvou.

(2) Je-li zboží doručeno dodavatelem, je zákazník povinen jej v přiměřené lhůtě zkontrolovat, zda se nevyskytují kvalitativní a kvantitativní odchylky. Jakékoli jiné dohody o kvalitě týkající se výstupní kontroly dodavatele a vstupní kontroly zákazníka zůstávají klientem nedotčeny. V této souvislosti klient v případě potřeby provádí audity u dodavatele. Dodavatel má potřebné dokumenty, např. B. poskytnout příručku pro řízení kvality. V případě věcných vad má klient nárok na zákonná práva podle § 434 ff BGB. Zákazník je povinen neprodleně nebo nejpozději do jednoho týdne informovat dodavatele o všech otevřených vadách, pokud nejde o stroj nebo podobný stroj, u kterého je oznámení o vadách stále považováno za včasné do dvou týdnů od převzetí zboží. Skryté vady je třeba hlásit ihned po zjištění, avšak v rámci záruční povinnosti. To je ze zákona dva roky (§ 438 odst. 1 č. 3 BGB) od doby dodání, pokud nebylo smluvně prodlouženo nebo zkráceno.

(3) Pokud se jedná o vadu, může se klient rozhodnout, zda bude vada odstraněna nebo dodá bezchybnou položku. Za tímto účelem je dodavateli poskytnuta přiměřená lhůta pro následné plnění. Prodávající je povinen nést náklady nezbytné pro doplňkové plnění, zejména náklady na dopravu, dopravu, práci a materiál. Pokud následné plnění selže, je klient oprávněn od smlouvy odstoupit v souladu s body 440, 323 a 326 odst. 5.

(4) Je-li odstranění vady nebo dodání bezvadného předmětu dodavatelem z hlediska bezporuchové výroby nepřiměřené, je zákazník oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí strany. Pokud byl dodavatel náležitě informován, nese náklady dodavatel. Je-li vada / vada prokazatelně přičitatelná dodavateli, je povinen nahradit zákazníkovi dodatečné náklady a následné škody v souladu s §§ 280 a násl. BGB.

(5) Místo odstoupení od smlouvy má klient rovněž právo snížit kupní cenu vysvětlením prodávajícímu. V případě snížení se kupní cena sníží v poměru, ve kterém by hodnota položky v bezvadném stavu byla v okamžiku uzavření smlouvy na skutečné hodnotě.

(6) V případě následného dodání vady bez vady začíná promlčecí doba reklamace vady znovu, ledaže dodavatel vadu popírá a výslovně ji plní pouze jako akt dobré vůle. To platí také v případě nápravy, pokud je vada založena na opravené vadě nebo důsledcích vadné opravy.

 

§ 7 Odpovědnost za produkt podle ProdHaftG

(1) Dodavatel odpovídá za náklady spojené s porušením úředních bezpečnostních předpisů a předpisů o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku za předpokladu, že k porušení došlo v důsledku dodaného zboží dodavatele. Zhotovitel / dodavatel je povinen informovat klienta o pojistné smlouvě na krytí zbytkového rizika na vyžádání.

 

§ 8 Vlastnická práva

(1) Zhotovitel je za to odpovědný a přijímá veškerá preventivní opatření, aby zajistil, že dodáním a používáním dodávaných položek a / nebo služeb neporuší žádné patenty, licence nebo jiná vlastnická práva třetích stran.

(2) V případě porušení práv průmyslového vlastnictví uvedených v odstavci 1 se dodavatel zavazuje odškodnit odběratele za všechny nároky třetích stran vůči zákazníkovi v důsledku tohoto porušení a poskytnout zákazníkovi všechny nezbytné a především placené náklady, uhradit klientovi tento nárok.

 

§ 9 Důvěrnost

(1) Dodavatel je povinen nakládat se všemi neobjasněnými skutečnostmi, informacemi a dokumenty, které si vyměňují v průběhu obchodního vztahu, jako s obchodním tajemstvím a zacházet s nimi důvěrně a používat je pouze k provedení objednávky.

(2) Bez předchozího písemného souhlasu klienta nesmí být tyto poskytnuty třetím osobám a / nebo veřejnosti ani zpřístupněny. Reklama s obchodním vztahem také vyžaduje předchozí písemný souhlas.

(3) Dodavatel odpovídá za všechny škody, které vzniknou porušením bodů 1 + 2.